वर्गका आधारमा रोजगारी

 • ठेगाना
  Illam
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Dharan, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Dulari, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-४
 • ठेगाना
  Biratnagar 10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१६
 • ठेगाना
  Biratnagar 4
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 1
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 1
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Baliya, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Illam
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Baliya, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-06
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Rajbiraj, Saptari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-09
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१९
 • ठेगाना
  Biratnagar-08
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१९
 • ठेगाना
  बाटा रोड , विराटनगर -९
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१७
 • ठेगाना
  बाटा रोड , विराटनगर -९
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१७
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-12
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१३
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-08
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१२
 • ठेगाना
  Taplejung
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-08
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-७
 • ठेगाना
  Biratnagar-08
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-६
 • ठेगाना
  Biratnagar-10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-५
 • ठेगाना
  Biratnagar 10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-५
 • ठेगाना
  Janakpur
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२८
 • ठेगाना
  Itahari, Aapgachhi
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१०
 • ठेगाना
  Sarlahi
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Sarlahi
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  .
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२१
 • ठेगाना
  .
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२१
 • ठेगाना
  Khadbari, Sankhuwasabha
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Illam
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Baliya, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१४
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१४
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१४
 • ठेगाना
  Biratnagar-10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-७
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१५
 • ठेगाना
  Biratnagar-09
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-४
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२०
 • ठेगाना
  Biratnagar 17
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-४
 • ठेगाना
  Biratnagar-08
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-४
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१०
 • ठेगाना
  Duhabi-5, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Hile,Dhakuta
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 02
 • अन्तिम मिति
  २०८०-८-३०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Dharan
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२६
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२४
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१७
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१०
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१६
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१५
 • ठेगाना
  Biratnagar, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-10
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar 3
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२३
 • ठेगाना
  Biratnagar 3
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२५
 • ठेगाना
  Biratnagar-1
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२४
 • ठेगाना
  Biratnagar 3
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२३
 • ठेगाना
  Biratnagar 3
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२३
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-१९
 • ठेगाना
  Biratnagar 02
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-१७
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-१२
 • ठेगाना
  Biratnagar-
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-७
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-३१
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-२९
 • ठेगाना
  Dharan
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-३०
 • ठेगाना
  Taplajung
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar-4
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-५
 • ठेगाना
  Taplajung
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-९
 • ठेगाना
  Siraha, Lahan
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-३१
 • ठेगाना
  Siraha, Lahan
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२८
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२६
 • ठेगाना
  Sankhuwasabha, madhi
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-३१
 • ठेगाना
  Koshipul, chatara
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-३१
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-३०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-३०
 • ठेगाना
  Itahari, paschimline
 • अन्तिम मिति
  २०८०-३-५
 • ठेगाना
  Itahari, paschimline
 • अन्तिम मिति
  २०८०-३-५
 • ठेगाना
  Biratchok bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-२-१७
 • ठेगाना
  Vedetar Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Rajbiraj Bajar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Rajbiraj Bajar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-२-३२
 • ठेगाना
  Rajbiraj Bajar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-२-३०
 • ठेगाना
  Rajbiraj Bajar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Vedetar Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Vedetar Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Vedetar Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Vedetar Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Itahari Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Itahari Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Itahari Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Itahari Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१
 • ठेगाना
  Biratnagar 06
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-१४
 • ठेगाना
  Biratnagar 06
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-२५