रोजगार खोजकर्ता दर्ता फारम

*
(jpg,jpeg,png र pdf)(साइज 2MB)
*
*
स्थाई ठेगाना
*
*
*
*
अस्थायी ठेगाना
*
*
*
*
दर्ता प्रकृया समाप्त भएपछी कृपया आफ्नु प्रोफाइल अप्डेट गर्नुहोला