प्रशिक्षण / तालिमहरू

अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
General cooking
२०८०-११-१५ देखी २०८०-१२-३० Birat School of Hospitality Management, Biratnagar-2 देखी १०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
continental cuisine
२०८०-११-१५ देखी २०८०-१२-१५ Birat School of Hospitality Management, Biratnagar-2 देखी १०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
chinese cuisine
२०८०-११-१५ देखी २०८०-१२-१५ Birat School of Hospitality Management, Biratnagar-2 देखी १०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
Indian cuisine
२०८०-११-१५ देखी २०८०-१२-१५ Birat School of Hospitality Management, Biratnagar-2 देखी १०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
Culinary arts
२०८०-११-१५ देखी २०८१-२-१५ Birat School of Hospitality Management, Biratnagar-2 देखी २०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
Barista Training
२०८०-११-१५ देखी २०८०-१२-१५ Birat School of Hospitality Management, Biratnagar-2 देखी १२
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
Professional Cook तालिम (निःशुल्क)
२०८०-९-१८ देखी २०८०-९-२६ नरबहादुर कर्माचार्य प्राविधिक बहुप्राविधिक शिक्षालय, इटहरी देखी २०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
१५% छुटका साथ ड्राईभिङ तालिम
२०८०-९-१५ देखी २०८०-१०-१५ Swarojagar Training Center Pvt.Ltd. Itahari Sunsari ०७:०० देखी ०३:०० २०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
Building Electrician Skill Test तयारी कक्षा
२०८०-९-१५ देखी २०८०-९-१९ Earl Electronics and Technical Institute, Itahari ११:०० देखी ०२:०० १०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
CCTV Camera मर्मत जडान तालिम
२०८०-९-२० देखी २०८०-१०-१९ Earl Electronics and Technical Institute, Itahari ११:०० देखी ०३:०० १०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
CCTV Camera मर्मत जडान तालिम
२०८०-९-२० देखी २०८०-१०-१९ Earl Electronics and Technical Institute, Itahari ११:०० देखी ०३:०० १०
अनलाइन बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
फ्रिज तथा ए.सि मर्मत तालिम
२०८०-९-१५ देखी २०८०-१२-१५ Swarojagar Training Center Pvt.Ltd. Itahari Sunsari ०७:०० देखी १०:०० २०