वर्गका आधारमा रोजगारी

 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१९
 • ठेगाना
  Dharan
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  .
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२१
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१४
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२०
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२३
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-१९
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-१९
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar-9
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-२३
 • ठेगाना
  itahari sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२४
 • ठेगाना
  Itahari, Balgram
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२४
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२९
 • ठेगाना
  Koshi Province
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-१
 • ठेगाना
  Koshi Province
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-१
 • ठेगाना
  Biratnagar Tetriya Chwok
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-१
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२५
 • ठेगाना
  Itahari Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-२-१७