वर्गका आधारमा रोजगारी

 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Itahari, sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Itahari, dharanline
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Urlabari, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Dharan, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Biratnagar, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Birtamod Jhapa
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१०