वर्गका आधारमा रोजगारी

 • ठेगाना
  फत्तेपुर,सप्तरी
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१३
 • ठेगाना
  Itahari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-४
 • ठेगाना
  Itahair
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-४
 • ठेगाना
  Biratnagar-12
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१९
 • ठेगाना
  Traffic chowk
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२८
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-७
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-३१
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-३१
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-३१
 • ठेगाना
  Panchali Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-५-२२
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-३०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-५
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-५
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-३