वर्गका आधारमा रोजगारी

 • ठेगाना
  Biratnagar-07
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१२
 • ठेगाना
  N\A
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-१४
 • ठेगाना
  Duhabi Municipality
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Biratnagar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Duhabi Municipality
 • अन्तिम मिति
  २०८०-८-३०
 • ठेगाना
  province 1
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-७-३०
 • ठेगाना
  Katahari 2
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-२६
 • ठेगाना
  Itahari, Sunasri
 • अन्तिम मिति
  २०८०-६-३०
 • ठेगाना
  Itahari Bazar
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१-३१